Ochrana osobních údajů

Informace o tom, jakým způsobem, proč a jak Elvis & Frankie s.r.o. zpracovává osobní údaje.

Elvis & Frankie s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“),  a  s Nařízením EP a Rady EU 2016/679 o ochraně  fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“).

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Elvis & Frankie s.r.o. zpracovává pouze přesné osobní údaje, získané v souladu s ZOOU, za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu:

  • plnění smlouvy a poskytování služeb
  • zpracovávání cenových nabídek
  • účetní a daňové účely
  • vymáhání pohledávek
  • splnění právní povinnosti
 • přímý marketing
 • vedení zákaznické evidence

Veškeré shromažďované osobní údaje Elvis & Frankie s.r.o. shromažďuje a zpracovává pouze pro odůvodněné účely a jen po omezenou dobu. Tyto údaje jsou chráněny maximální možnou mírou zabezpečení.

Rozsah zpracování osobních údajů

identifikační údaje: titul, jméno, příjmení

adresní údaje: adresa bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa

další osobní údaje: číslo bankovního účtu, údaje o platební morálce zákazníka

Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován dobrovolně a je možné jej kdykoli odvolat písemně na e-mail eshop@fabre.cz nebo poštou na korespondenční adresu společnosti Elvis & Frankie s.r.o., Druztová 287, 330 07 Druztová nebo prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé e-mailové kampani.

 

V Druztové dne 24.5.2018